सर्वेषाम् रोगाणाम् निदानम् कुपितः मलः॥

शुद्धो देहः शुद्धो मनःस्य | शतं वर्षाणि जीवन्ति च॥

स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम् | आतुरस्य विकार प्रशमनम्॥

Do you need help?

Gallery

1 2 13 14 15 16